Skip to main content

Regulamin konkursu fotograficznego Gdynia Fotogeniczna 2021

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Gdynia Fotogeniczna – 2. konkurs do wystawy zbiorowej fotografii ulicznej Gdyni 2021” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem” jest Krzysztof Winciorek zwany dalej „Organizatorem” w ramach projektu Gdynia Fotogeniczna.

2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach, określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej: gdyniafotogeniczna.pl/regulamin-konkursu

3. Celem konkursu jest wyłonienie zestawu najlepszych fotografii przedstawiających miasto Gdynia w stylu zwanym „street photography”, a nagrodą jest udział w zbiorowej wystawie prezentującej wybrany przez jury zestaw spośród nadesłanych fotografii od uczestników.

4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

6. Tematem konkursu fotograficznego jest Gdynia: miejsca, chwile, mieszkańcy, ulotne momenty, oryginalny punkt widzenia miasta…
Wybrane przez uczestników fotografie, nie muszą być najlepszej jakości technicznej. Najważniejsze aby przekazywały to co w danym momencie widzieli i uważają, by inni powinni i mogli doznać tego samego uświadamiającego momentu.

§ 2

KONKURS – ZASADY

1. Każde zdjęcie które ma wziąć udział w konkursie powinno być odpowiednio przygotowane pod kątem rozdzielczości i wielkości pliku. Zakwalifikowane fotografie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@gdyniafotogeniczna.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 3000-4000px / dłuższy bok i zapisany w jak najlepszej jakości kompresji. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości lub o jego odpowiednim przeskalowaniu i przygotowaniu zdjęcia przez organizatora przed jego wydrukowaniem). Jeśli pliki ważą więcej MB niż możliwość pojemności pojedynczego maila, można wysłać pliki w kilku oddzielnych, zaznaczając to wyraźnie w opisie oraz tytule maili.

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 15 prac.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące pliki i informacje:

a) plik tekstowy lub zawarty w mailu – nazwany imieniem i nazwiskiem, a w nim:
– dane personalne uczestnika (imię, nazwisko),
– numer telefonu, adres e-mail,
– numery i tytuły wszystkich nadesłanych fotografii oraz datę i orientacyjne miejsce wykonania fotografii.
– zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez umieszczenie w tym samym pliku tekstowym klauzuli:

„Przesyłając swoje zdjęcia wyrażam zgodę na udział w Konkursie, tym samym akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Regulaminem w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją konkursu.”

b) pliki JPG podpisane imieniem i nazwiskiem autora z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane najpóźniej do dnia 30 października 2021 r. do godziny 23.59.

5. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną odrzucone.

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach oraz publikowane w ramach tych konkursów.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

§ 3

OCENA PRAC

1. Oceny i wyboru prac konkursowych do zbiorowej wystawy dokona Jury w składzie: Karolina Misztal, Maciej Jeziorek, Wojtek Korsak.

2. Sekretarzem obrad jury będzie Krzysztof Winciorek.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia poszczególnych prac poprzez informację o ich wyróżnieniu na stronie konkursu oraz podczas finalnej wystawy zbiorowej.

4. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika fotografie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez uczestników, jest Gdynia Fotogeniczna i bezpiecznie przetrzymywane na serwerach hostingu firmy Forpsi.

2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz wzięcia udziału w wystawie.

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowej realizacji Konkursu.

5. Użytkownik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przechowywanych w siedzibie Organizatora. Dane przechowywane są przez okres 2 lat od ich uzyskania przez Organizatora.

6. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące danych osobowych należy przesyłać na biuro@gdyniafotogeniczna.pl

7. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Biorąc udział w Konkursie Użytkownicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie na wystawie zbiorowej oraz stronie internetowej konkursu co najmniej swojego nicka lub imienia i nazwiska.

§ 5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH. UDZIELENIE LICENCJI

1. Przesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć jakiekolwiek prawa do fotografii nadesłanej przez Uczestnika.

3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych Organizatora, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora w zakresie promocji konkursu i działań w ramach organizowania kolejnych edycji. Organizator zapewnia, iż żadne z nadesłanych fotografii nie będą wykorzystane w celach zarobkowych poza konkursem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organizator niezwłocznie skontaktuje się z autorem fotografii w celu ustalenia odpowiednich warunków korzystania z dzieła.

§ 6

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Konkurs oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej gdyniafotogeniczna.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)

Close Menu

Termin nadsyłania zgłoszeń:
30.10.2021

Wernisaż wystawy:
25.11.2021

 

© Gdynia Fotogeniczna 2021